CPU-Lyon

خوش آمدید COUP DE POUCE UNIVERSITÉ به

ما ۲۰۰ نفر هستیم که به صورت داوطلبانه و رایگان به شما در ویرایش و تصحیح پایان‌نامه  

و مقالات دانشگاهی به زبان فرانسه کمک می‌کنیمو چنانچه مایل باشید شما را برای زندگی در

 لیون راهنمایی می‌‌کنیم

 

کمک‌های ما شامل موارد زیرمی‌شود

  

 بازخوانیو تصحیحپایان‌نامه‌هایدانشگاهی به زبان فرانسه

کمک در روش تحقیقبراینگارشپایان‌‌‌‌‌نامه و مقالات

آشناییبا اصطلاحات شفاهیو نوشتاری زبان فرانسه

آموزش زبان فرانسه

ویرایشفنی مقالات و پایان‌نامه‌هایدانشگاهی

آموزش زبان انگلیسی

مکالمهفرانسه

  و همچنینامکان حضور و معاشرتباخانواده‌‌هایفرانسوی

 

برایثبت‌نامکافیاستکارتدانشجویی خود را به‌همراه داشته باشید ومبلغ مختصری سالانه پرداخت کنید

         

Contact

Address : 1, rue Bonald 69007 Lyon FRANCE

Telephone : 04 72 70 22 90 /  06 17 51 15 38

eMail : cpu_accueil@yahoo.fr / cpunivers@yahoo.fr